Algemene voorwaarden

Simone Outdoors | Yoga Outdoors
KVK: 74627988
E-mail: simone@yogaoutdoors.nl

Artikel 1. Definities

De volgende definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

1. Yoga Outdoors: Yoga Outdoors is een eenmanszaak (KvK-nummer: 74627988) die zich ten doel stelt het organiseren en faciliteren van de volgende activiteiten: yogalessen, trainingen, cursussen, workshops, (adem-)therapieën, dag retraites en weekenden, een en ander in de meest ruime zin van het woord.
2. Deelnemer: de natuurlijk persoon die deelneemt aan de activiteiten van Yoga Outdoors.
3. Factuurbedrag: het overeengekomen bedrag, inclusief btw.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst die wordt gesloten tussen Yoga Outdoors en een deelnemer.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn bij aangaan van de overeenkomst door Yoga Outdoors aan deelnemer ter hand gesteld.
 3. Afwijkingen van en aanvullingen op de overeenkomsten en/of algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien ze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Indien een voorwaarde in deze algemene voorwaarden afwijkt van een voorwaarde in de overeenkomst dan geldt de in de overeenkomst opgenomen voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid.
 5. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende of vervolgovereenkomsten.

Artikel 3. Aanmelden

 1. Aanmelding voor één of meerdere van de activiteiten van Yoga Outdoors geschiedt door inschrijving via de website yogaoutdoors.nl.
 2. Na inschrijven via de website yogaoutdoors.nl ontvangt de deelnemer een factuur met het factuurbedrag.
 3. De overeenkomst tussen Yoga Outdoors en deelnemer komt tot stand nadat deelnemer het volledige factuurbedrag aan Yoga Outdoors heeft betaald.

Artikel 4. Annulering

 1. Een aanmelding voor een activiteit kan alleen schriftelijk worden geannuleerd. Annuleringen kunnen gedaan worden door een e-mail te sturen naar: simone@yogaoutdoors.nl.

In geval van annulering voor dagretraite:
2. Tot een maand dagen voor de geplande activiteitsdatum kan een deelnemer zijn / haar aanmelding gratis annuleren.
3. Tot veertien (14) dagen voor de geplande activiteitsdatum kan de deelnemer zijn of haar aanmelding annuleren, in welk geval de helft van het factuurbedrag wordt terugbetaald.
4. Als de deelnemer zijn of haar aanmelding korter dan veertien (14) dagen voor de geplande activiteit annuleert, wordt het factuurbedrag niet terugbetaald.

In geval van annulering voor de Expeditie:
5. Tot twee maanden (60) dagen voor de geplande activiteitsdatum kan een deelnemer zijn / haar aanmelding gratis annuleren.
6. Tot dertig (30) dagen voor de geplande activiteitsdatum kan de deelnemer zijn of haar aanmelding annuleren, in welk geval de helft van het factuurbedrag wordt terugbetaald.
7. Als de deelnemer zijn of haar aanmelding korter dan dertig (30) dagen voor de geplande activiteit annuleert, wordt het factuurbedrag niet terugbetaald.

8. Yoga Outdoors behoudt zich het recht om aanmeldingen die ongeschikt of ongepast zijn te annuleren.
9. Yoga Outdoors heeft het recht om een activiteit te annuleren indien er te weinig aanmeldingen zijn binnengekomen.
10. Yoga Outdoors heeft het recht om een activiteit te annuleren indien de weersomstandigheden als niet geschikt worden ervaren. In geval van annuleren vanwege weersomstandigheden:
a. Worden deelnemers daar minimaal een (1) uur van tevoren van op de hoogte gebracht;
b. Ontvangen deelnemers het factuurbedrag terug of wordt hen een alternatief geboden.
11. In geval van annulering door Yoga Outdoors ontstaan er voor deelnemers géén recht op schadevergoeding.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

1. Yoga Outdoors is noch contractueel noch buitencontractueel aansprakelijk voor lichamelijk en / of geestelijk letsel, blessures, diefstal en / of schade. Deelname aan activiteiten is geheel voor eigen risico en rekening.
2. Als, om welke reden dan ook, Yoga Outdoors toch aansprakelijk is dan is Yoga Outdoors dit enkel tot hoogte van het overeengekomen factuurbedrag.

Artikel 6. Privacy

 1. Yoga Outdoors neemt de privacy van deelnemers zeer serieus en verwerkt persoonsgegevens enkel als vermeld in de privacyverklaring op de website: yogaoutdoors.nl.

Artikel 7. Copy rights

 1. Alle teksten op de website en in blogs en nieuwsbrieven van Yoga Outdoors, evenals activiteitsmaterialen (tenzij expliciet vermeld) zijn het exclusieve eigendom van Yoga Outdoors en zijn beschermd onder Nederlandse en internationale copyright-wetgeving.

Artikel 8. Conversiebeding

 1. Indien en voor zover een of meerdere bepalingen (of delen daarvan) van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden nietig en/of niet rechtsgeldig mochten blijken, dan blijven de overige bepalingen (of delen daarvan) onverminderd van kracht.

Artikel 9. Klachtenregeling

 1. Klachten van een deelnemer met betrekking tot de handelswijze en / of de invulling van de activiteiten door Yoga Outdoors, dienen binnen veertien (14) dagen per e-mail te worden gericht aan: simone@yogaoutdoors.nl, waarna in onderling overleg gekeken zal worden naar wat gedaan kan worden om deze klacht te verhelpen.

Artikel 10. Rechtskeuze

 1. Op de overeenkomsten die Yoga Outdoors met deelnemers aangaat is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 11. Forumkeuze

 1. Alle geschillen welke tussen Yoga Outdoors en deelnemer mochten ontstaan, naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met de onderhavige overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.
 2. Een geschil ten aanzien van een bepaalde rechtsvordering dient aanhangig gemaakt te zijn binnen een jaar nadat de rechtsvordering is ontstaan en aan de eisende partij bekend is gemaakt, onverminderd de mogelijkheid van eerder verval of van verjaring overeenkomstig de wet.